Index |Biograph|A School Project|Diary|Works|Qiuzhuang Project|Criticism|A Library|Event|Contact|Links

 

Login
Uesername:
Password:
 
Serch

9 关于《仇庄项目》About Qiuzhuang Project 张世杰大爷前天去世!哀悼! :
library   | Date :2013-01-30 |  From :iamlimu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

按此在新窗口打开图片
二姐的同学打来电话,说最好把图书馆项目和当地政府机构协商好,最好是找镇长,得到镇长的支持之后就不会有麻烦。不然,县里的文化部门会来找麻烦并且让图书馆难以办下去。我曾经找过几次村委会书记,他知道我要做图书馆,就一直说忙,没有和我见面。他曾经建议我直接把钱给他,由他来扶贫。我坚持说这个村子不缺钱,而缺精神。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© iamlimu.org 2011 NdThHIA3 于 2014-05-20 00:38 AM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com

 Hj4ObwHC 于 2014-05-18 11:57 PM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com