Index |CV/Biograph|Works|Qiuzhuang Project|Diary|Criticism|Event|Contact|Links

 

Login
Uesername:
Password:
 
Serch

9 晓通来访 张世杰大爷前天去世!哀悼! :
Sol LeWitt wall sculpture 索-勒维特 墙上雕塑-12,13   | Date :2013-04-07 |  From :iamlimu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

李工作家里来要梯子,我说已经送完了,她有些失落的离开了。我考虑了一下,决定将本来打算留在图书馆的梯子送给她。李工作是村里的干部,他比我大一岁。小时候经常和他在一起玩,现在看他整天一幅当官的样子,就主动和他保持距离了。
他太太将梯子扛到家里,说是要挂在客厅的墙上,摆他儿子的课本。

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

王连营没有什么文化却是村子里最富裕的人,他收购加工好的木板并卖到南方的工厂里。他老婆英来取梯子,用三轮车运送到他们的家里。他家是个很大的院子,用来盛放囤积的木板。她觉得自己不好看,坚决不让我给她照相,最终,由她的两个儿子扶着梯子让我拍了照片。连营的办公室太小,放不下梯子。我不知道最终他要放在哪里。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© iamlimu.org 2011 NdThHIA3 于 2014-05-20 00:38 AM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com

 Hj4ObwHC 于 2014-05-18 11:57 PM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com